Čo robíme

Občianske združenie Naše Bojnice rozvíja kultúrne, spoločenské, občianske, odborné a ekonomické aktivity smerujúce k všestrannému občianskemu rozvoju Bojníc, blízkeho regiónu, jeho občanov, inštitúcií a návštevníkov. Zastupuje svojich členov a ich záujmy pri tvorbe návrhov pre orgány verejnej a štátnej správy, VZN, voči verejným inštitúciám, presadzuje kultúrne, občianske spoločenské a ekonomické záujmy svojich členov aj blízkeho regiónu.

Organizuje kultúrne a spoločenské akcie regionálneho, celoštátneho aj medzinárodného významu, odborné konferencie a workshopy pre svojich členov, partnerov odbornú aj laickú verejnosť na témy súvisiace s činnosťou Združenia.

Zlepšuje informovanosť odbornej aj laickej verejnosti o kultúrnych, turistických spoločenských aj ekonomických hodnotách, činnostiach aj možnostiach regiónu Bojnice v spolupráci s inštitúciami, podnikateľmi a inými občianskymi združeniami s podobnými cieľmi v regióne Bojnice.

A v neposlednom rade naše združenie realizuje činnosť vedúcu k záchrane životného prostredia a rekonštrukciám a využitiu bojnických kultúrnych a historických pamiatok.