Koordinačné a informačné mítingy

koordinačné a informačné mítingy s poslancami a vedením mesta bojnice

Podpora rozvoja investovania do svojich činností a aktivít formou nenávratnej finančnej pomoci, ale aj inými formami financovania (napr. formou start-upov a špeciálnych foriem podnikania s napojením na verejno-súkromné zdroje)

Klub podnikateľov mesta Bojnice

Klub podnikateľov mesta Bojnice

(KPMB) – v Bojniciach je registrovaných cca 700 podnikateľských a právnych subjektov, v súčasnosti iniciujeme a podporujeme založenie Klubu podnikateľov mesta Bojnice pre tých, ktorí chcú aktívne prispievať k rozvoju podnikateľského prostredia v Bojniciach. Pod KPMB plánujeme nasledovné aktivity

Biznis raňajky: vzdelávacie podujatie so zameraním na vzdelávanie a informovanosť podnikateľov v oblasti miestnej politiky, rozvoja cestovného ruchu, kultúry a podnikania s dosahom na rozvoj mesta a regiónu, vytváranie nových pracovných miest

Bojnické prezenčné dni: vzdelávacie podujatie určené pre podnikateľov regiónu ako aj zástupcov a zamestnancov mestskej a regionálnej samosprávy s dosahom na rozvoj mesta a regiónu s dôrazom na transparentnosť, elektronizáciu informačných a rozhodovacích procesov, vo vzťahu k miestnej komunite.

Spolupráca s organizáciami

Spolupráca s ostatnými spoločenskými a občianskymi organizáciami na území Bojníc

OOCR RHN – v súčasnosti spolupracujeme s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu, kde traja naši členovia sú aktívnymi členmi predstavenstva OOCR

Aktívne spolupracujeme s organizáciami:

– Kultúrne centrum Bojnice
– Červení králi, o.z.
– Galéria Velvet
– Hipterapeutické združenie Hipos Majer
– Slovenské Centrum Obstarávania, o.z.

Obnova a rekonštrukcia mestských hradieb

Obnova a rekonštrukcia mestských hradieb

Obnova a rekonštrukcia mestských hradieb

Mestské hradby sú jedinečnou národnou kultúrnou pamiatkou obranného systému pôvodného stredovekého mesta, pričom na Slovensku zostáva približne posledných 6 miest, kde hradby ostali zachované v ucelenejšej historickej podobe. Hradby sú dnes v značne dezolátnom, až havarijnom stave a našou snahou je v spolupráci
s majiteľom pamiatok – mestom Bojnice podniknúť čo najrýchlejšie kroky k ich rekonštrukcii, záchrane a využitia v rámci aktívneho cestovného ruchu a propagácie mesta Bojnice. Taktiež usilujeme o rekonštrukciu chátrajúcej a v súčasnosti nevyužívanej Južnej veže – historickej mestskej brány.